Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Katso myös: Rekisteriseloste

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Elektronisen sodankäynnin kilta ry. Yhdistyksen kotipaikka on Riihimäen kaupunki. Yhdistys käyttää tunnuksissa ja julkaisuissa tarvittaessa myös lyhennettyä nimeä ELSO-kilta. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä killaksi.

2. Tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää elektronisen sodankäynnin osaamista ja perinteitä Suomessa, tukea alalla toimivien henkilöiden tietojen ja taitojen kehittämistä sekä tukea yhteiskunnan varautumista elektronisen sodankäynnin uhkiin ja käytön mahdollisuuksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta:

 •  Järjestää vuosittain elektronisen sodankäynnin henkilöstölle suunnatun perinnetapahtuman, joka toimeenpannaan ELSO-perinnepäivän vieton yhteydessä ja jakaa tapahtumaan sisältyvän perinnekilpailun palkinnon
 • Tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti elektronisen sodankäynnin historian tutkimusta
 • Järjestää elektronisen sodankäynnin alan opetus-, valistus- ja tiedotustilaisuuksia, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, tukee alan tutkimusta ja kehittämistä sekä edistää näihin päämääriin pääsemistä myöntämällä apurahoja ja stipendejä
 • Toimii yhteistyössä elektronisen sodankäynnin koulutuksessa olevien varusmiesten ja koulutuksen saaneiden reserviläisten kanssa sekä järjestää yhteisiä kokoontumisia asevelvollisille ja elektronisen sodankäynnin toimialan palkatulle henkilöstölle
 • Myöntää ja esittää elektronisen sodankäynnin alalla, opinnoissaan tai killan toiminnassa ansioituneille erilaisia huomionosoituksia
 • Pitää yhteyttä alan kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin, yrityksiin sekä organisaatioihin
 • Ylläpitää alan osaamista kehittävää ja ylläpitävää harrastustoiminnan kalustoa ja siihen sisältyvää yhdistyksen radioamatööriasemaa määräten sille valvojan.

3. Jäsenet

Killan varsinaisena jäsenenä voivat olla:

 • Puolustusvoimissa elektronisen sodankäynnin alalla palvelevat tai palvelleet sotilas ja siviilihenkilöt
 • Elektronisen sodankäynnin alalle sijoitetut tai varusmiespalveluksensa elektronisen sodankäynnin tehtävissä suorittaneet reserviläiset
 • Perustellusta syystä myös muuten elektronisen sodankäynnin alalla toimineet ja toimivat henkilöt

Yhdistykseen voi kuulua kannatusjäseniä, joita voivat olla henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa tai toimivat itse alalla.

Killan hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet hakemuksien perusteella.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua elektronisen sodankäynnin kannalta erityisen ansioitunut henkilö.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Hallitus voi myös erottaa jäsenen erittäin perustelluista syistä, jos tämän jäsenen valintahetkellä valintaan vaikuttaneet edellytykset olennaisesti muuttuvat ja jos näistä johtuen tällä voi olla killan toiminnalle tai maanpuolustuksen edulle aiheutuvaa haittaa.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä ei peritä erillistä liittymismaksua. Varsinaisten sekä kannatusjäsenten vuotuisen
jäsenmaksun suuruuden erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta alkaen. Puolet hallituksen muista varsinaisista ja varajäsenistä on
erovuorossa vuoden välein aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannatusjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta yhdistyksen kokouksiin. Hallitus voi kuitenkin kutsua kannatusjäsenet yhdistyksen kokoukseen, jolloin heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljätoista vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.